Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường Cao đẳng Cần Thơ: Xem chi tiết