Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của Trường Cao đẳng Cần Thơ: Xem chi tiết