Đăng nhập

 

Được sự cho phép của Ban Giàm hiệu, phòng Công tác HSSV thông báo về việc tổ chức họp đối thoại giữa đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường với đại diện SV các khóa 42, 43, 44 lần thứ nhất năm học 2019-2020, cụ thể như sau: Xem chi tiết