Đăng nhập

     - Đảng ủy, Ban Thường vụ tập trung lãnh đạo chỉ đạo Đảng bộ và nhà trường, triển khai vận dụng đúng đường lối, chính sách, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước kịp thời, đầy đủ và sáng tạo, phù hợp điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của Đảng bộ; để các nghị quyết của Đảng đi vào thực hiện phát huy hiệu quả. Đảm bảo “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trong mọi hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Cao đẳng Cần Thơ.

     - Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng bộ và nhà trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên (CB-GV-NV) và học sinh, sinh viên (HSSV) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phong phú sâu rộng, tạo được chuyển biến trong nâng cao trách nhiệm cá nhân đảng viên, CB-GV-NV, HSSV và tập thể khi thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam trong công tác, giảng dạy, học tập. Tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, gắn bó với trường lớp, đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

     - Đảng ủy, Ban Giám hiệu lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 296/CT-TTg của Chính phủ và Quyết định 179/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ “Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012 và các năm sau”. Xây dựng kế hoạch chương trình hành động phát triển nhà trường 2010 – 2015. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý vừa “hồng” vừa “chuyên”; đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu giáo dục của nhà trường, của địa phương trong giai đoạn mới.

     Đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhà trường thực hiện “Dạy tốt - Học tốt - Công tác tốt”; làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo? Nhà trường có trách nhiệm đào tạo cung cấp cho xã hội những “sản phẩm hoàn chỉnh - tốt” có chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội và góp phần vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     - Đảng ủy lãnh đạo xây dựng và chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ cơ sở trong nhà trường, coi dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực tạo điều kiện các thành viên trong trường tham gia “Được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra”. Phát huy quyền làm chủ tập thể của đảng viên, CB-GV-NV và HSSV; tham gia đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng hoàn thiện; ổn định phát triển bền vững, đáp ứng nhiệm vụ nhà trường trong giai đoạn đào tạo đa ngành, đa hệ và phấn đấu nâng cấp thành Trường Đại học thành phố Cần Thơ, trong nhiệm kỳ 2010- 2015.

     - Đảng ủy và Ban Giám hiệu lãnh đạo xây dựng thực hiện kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, bổ sung nhân sự cán bộ quản lý, giảng viên ... hoàn thiện qui chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Cần Thơ. Qui định thực hiện phân cấp quản lý công chức viên chức của UBND thành phố Cần Thơ, của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường. Tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, nghỉ việc, khen thưởng, kỹ luật, nhận xét đánh giá, giải quyết chính sách qui hoạch đào tạo; bồi dưỡng nâng cao trình độ CB-GV-NV trong thẩm quyền quản lý được phân cấp.

     - Đảng ủy, Ban Thường vụ lãnh đạo trực tiếp công tác đoàn thể, chỉ đạo xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh; phát huy vai trò tích cực hăng hái thi đua của đoàn thể, của đoàn viên (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh, Hội khuyến học ...) đoàn kết tham gia xây dựng nhà trường phát triển có hiệu quả.

      - Đảng ủy, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo cùng với nhà trường chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giảng viên, CB-NV và HSSV trong khả năng của nhà trường, khi thực hiện nhiệm vụ chính trị đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; tạo điều kiện an toàn cho công tác, giảng dạy và học tập ngày càng tốt hơn.

     Chỉ đạo thực hiện Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ, nhà trường được tự chủ tài chính, tự chủ biên chế hoạt động sẽ tạo điều kiện cho cá nhân, tập thể, nhà trường thực hiện công việc chi tiêu theo qui chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm tăng cường việc hỗ trợ thu nhập cho CB-GV-NV và trích lập quỹ phát triển sự nghiệp nhà trường.

     - Đảng ủy, Ban Thường vụ nâng cao năng lực lãnh đạo tổ chức của cơ sở Đảng; tăng cường vai trò của cấp ủy chi bộ trực thuộc, trong thực hiện lãnh đạo chỉ đạo chi bộ, đảng viên.

     Các cấp ủy và đảng viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị theo qui định của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền giáo dục phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; hiểu biết kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh; tham gia kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cơ quan.