Đăng nhập

BAN GIÁM HIỆU - ĐẢNG ỦY
1. Ban giám hiệu

Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Phó Hiệu trưởng Phụ trách
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hồ Thanh Tâm
Phó Hiệu trưởng
Trình độ: Tiến sĩ - GVC
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học (Phó Hiệu trưởng Hồ Thanh Tâm)

Nguyễn Thanh Hoàng
Phó Hiệu trưởng
Trình độ: Thạc sĩ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Đảng ủy
2.1. Ban Thường vụ

 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Phó Bí thư
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hồ Thanh Tâm
Ủy viên Thường vụ
Trình độ: Tiến sĩ - GVC
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.2. Ủy viên Đảng ủy

Trương Thị Ngọc Liên
Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ
Trình độ: Đại học
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đỗ Thị Thanh Loan
Đảng ủy viên
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Bí thư Chi bộ
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Thị Phương Như
Đảng ủy viên
Ủy viên Ủy ban kiểm tra
Bí thư Chi bộ
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Võ Thế Tân
Đảng ủy viên
Chi ủy viên
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã Phương Uyên
Đảng ủy viên
Bí thư Chi bộ
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. ĐOÀN THỂ - HỘI
1. Công đoàn

Nguyễn Thế Thanh Trúc
Chủ tịch
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Võ Ngọc Hòa
Phó Chủ tịch
Trình độ: Thạc sĩ

2. Đoàn Thanh niên

Phạm Văn Toàn
Bí thư
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Thúy Linh
Phó Bí thư
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vương Phú Tín
Phó Bí thư
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. Hội Khuyến học

Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Chủ tịch
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thị Phương Thảo
Phó Chủ tịch
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

4. Hội Sinh viên

Nguyễn Thị Thúy Linh
Chủ tịch
Trình độ: Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên