Đăng nhập

1. Sứ mạng:
     Tiền thân của Trường Cao đẳng Cần Thơ là Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ. Ngay từ khi mới thành lập, Trường đã xác định rõ ràng sứ mệnh của mình là cơ sở đào tạo cử nhân cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh nhà.
     Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường đã được thể hiện tại Quyết định thành lập Trường, trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
     Song song với việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các bậc học từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học cơ sở, được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhà trường đã tiến hành mở và đào tạo nhiều mã ngành ngoài sư phạm thuộc các lĩnh vực: công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, xã hội,... nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lao động chuyên sâu cho địa phương và các tỉnh ĐBSCL đảm bảo thực hiện thành công sứ mạng và các mục tiêu đã đề ra.

2. Tầm nhìn:
     Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;
     Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.
     Sứ mạng của Nhà trường luôn được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế qua việc cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng năm học và được phổ biến, triển khai thực hiện trong toàn trường. Các mục tiêu này đều được thể hiện đầy đủ trong tổng kết công tác năm học và phương hướng hoạt động của năm học kế tiếp. Trên cơ sở mục tiêu của nhà trường, các đơn vị trực thuộc Trường đều xác định các mục tiêu và giải pháp thực hiện mục tiêu của đơn vị mình.

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần

Tuyển dụng - Việc Làm

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ


Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên