Đăng nhập

Cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên truy cập vào Website Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ để xem tham khảo danh sách cập nhật các địa phương có dịch Covid-19 đang lưu hành. Hàng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ có cập nhật thêm địa điểm mới trên trang web này.