Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

Thứ Hai: ngày 01/02/2021

  - 08h00 Họp giao ban tháng 02/2021. TP: BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên. Địa điểm: Phòng họp 1.

- 15h00 Họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2020. TP: BGH, TP.P QLĐT, TP.P TCHC, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1

- 15h30 Họp xét tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2021. TP: Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Công đoàn Trường, TP.P TCHC, TP.P KHTV. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Ba: ngày 02/02/2021

- 09h00 Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. TP: Đảng ủy, BGH, đ/c Vân Đằng, đảng viên Chi bộ Kinh tế, Chi ủy các chi bộ và khách mời (có thư mời riêng). Địa điểm: Phòng họp 1

-15h00 Họp bàn về công tác cố vấn học tập. TP: BGH; lãnh đạo các đơn vị: các khoa chuyên môn, phòng QLĐT, P.CTHSSV; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Tư: ngày 03/02/2021

- 07h50 BGH dự Hội nghị trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Cần Thơ

- 15h00 Họp BCH Công đoàn mở rộng. TP: PHT Thanh Tâm, BCH Công đoàn Trường, CT/PCT các CĐBP, Tổ trưởng/Tổ phó các tổ CĐ trực thuộc. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Năm: ngày 04/02/2021

- BGH làm việc tại trường

- 14h00 Họp trao đổi về công tác giảng dạy trực tuyến. TP: PHT Ngọc Trâm, lãnh đạo phòng QLĐT, lãnh đạo các khoa, các Trưởng bộ môn các khoa. Địa điểm: Phòng máy 8

Thứ Sáu: ngày 05/02/2021

 - 08h00 PHT Thanh Tâm họp với toàn thể viên chức khoa Kinh tế - Quản trị. Địa điểm: phòng họp 1

- 09h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo phòng TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

- 09h00 Họp Chi bộ Kỹ thuật. TP: Đảng viên Chi bộ Kỹ thuật. Địa điểm: Phòng họp 3

- 15h00 PHT Thanh Tâm họp với toàn thể viên chức khoa KTCN-MT. Địa điểm: phòng họp 1

Thứ Bảy: ngày 06/02/2021

Chủ nhật: ngày 07/02/2021

 

 Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.