Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)

 

Thứ Haingày 01/3/2021

 

Thứ Bangày 02/3/2021

BGH làm việc tại trường

- 08h00 Họp giao ban tháng 03/2021. TP: BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1.

10h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 1

- 14h00 Họp chuẩn bị công tác tuyển sinh năm 2021. TP: PHT Thanh Tâm, viên chức trung tâm LKĐT-TS. Địa điểm: Phòng làm việc PHT Thanh Tâm.

Thứ Tưngày 03/3/2021

BGH làm việc tại trường 

- 09h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa diểm: Phòng họp 2

10h00 Họp Đảng ủy, BGH, Đoàn thể. TP: Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; mời lãnh đạo P. KĐ&ĐBCL và P. QLĐT. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Nămngày 04/3/2021

BGH làm việc tại trường

15h00 Họp Ban Giám hiệu, TP. TCHC, TP. QLĐT. Địa diểm: Phòng họp 2

Thứ Sáungày 05/3/2021

HT Trọng Sơn, PHT Thanh Tâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 08h00 PHT Ngọc Trâm dự kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Cần Thơ, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Địa điểm: Hội trường UBND TP Cần Thơ

14h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Bảy: ngày 06/3/2021

- 07h30 Hội thi Khéo tay chào mừng Quốc tế Phụ nữ 8/3. Thành phần: mời Đảng ủy, BGH, BCH Công đoàn Trường, Công đoàn viên các CĐBP và các tổ CĐ trực thuộc. Địa điểm: Dãy nhà học A3

Chủ nhật: ngày 07/3/2021

 Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.