Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

 

Thứ Hai: ngày 22/02/2021

- 10h00 Họp Khoa Kinh tế Quản trị; thành phần: PHT Thanh Tâm và toàn thể giảng viên, viên chức Khoa; hình thức: họp trực tuyến.

- 15h00 Họp trao đổi đề án trường Tiểu học và THCS trực thuộc trường Cao đẳng Cần Thơ; thành phần: PHT Thanh Tâm và BGH trường Tiểu học thực hành; địa điểm: Văn phòng trường Tiểu học thực hành 

Thứ Ba: ngày 23/02/2021

- BGH làm việc tại trường

Thứ Tư: ngày 24/02/2021

PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 09h30: Trao đổi công tác liên kết đào tạo với trường Đại học Đồng Tháp. TP: HT Trọng Sơn, PHT Thanh Tâm, Trọng Phong, Nhật Nguyên. Địa điểm: Trường Đại học Đồng Tháp

Thứ Năm: ngày 25/02/2021

- BGH làm việc tại trường

Thứ Sáu: ngày 26/02/2021

- BGH làm việc tại trường

09h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Bảy: ngày 27/02/2021

Chủ nhật: ngày 28/02/2021

 Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.