Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021)

 

Thứ Hai: ngày 15/02/2021 (nhằm Mùng 04/01 ÂL)

 

Thứ Ba: ngày 16/02/2021 (nhằm Mùng 05/01 ÂL)

           

Thứ Tư: ngày 17/02/2021 (nhằm Mùng 06/01 ÂL)

-         BGH làm việc tại trường

-         08h00 Họp Ban Thường vụ. TP: Ban Thường vụ. Địa điểm: PH.2

-         09h30 Họp Đảng ủy Trường. TP: Đảng ủy viên. Địa điểm: PH.2

 

Thứ Năm: ngày 18/02/2021 (nhằm Mùng 07/01 ÂL)

 

Thứ Sáu: ngày 19/02/2021 (nhằm Mùng 08/01 ÂL)

 

Thứ Bảy: ngày 20/02/2021 (nhằm Mùng 09/01 ÂL)

 

Chủ nhật: ngày 21/02/2021 (nhằm Mùng 10/01 ÂL)

 Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.