Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023)

Thứ Hai: ngày 02/10/2023 

- BGH làm việc tại Trường

- 09h00 Họp Giao ban tháng 10/2023. TP: Mời lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB&XH; BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: phòng họp 1

- 10h30 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC, mời Cô Lệ Thu KTT - P. KHTV, Cô Thu Trang GĐ - TT NN-TH. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Ba: ngày 03/10/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 và Công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 05 chương trình đào tạo Trường Đại học KT - CN Cần Thơ. Địa điểm: Trường ĐH KT - CN Cần Thơ.

- 09h00 Tổng kết công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên năm học 2022-2023, phương hướng hoạt động năm học 2023-2024; tổng kết chiến dịch hè 2023. TP: mời Thành đoàn, Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo các phòng, Khoa, BCH Đoàn - Hội trường, Đoàn viên thanh niên. Địa điểm: Giảng đường 1

- 14h00 Họp về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý cấp đơn vị trực thuộc Trường (bước 1). TP: BGH, Cô Thủy Tiên -PTPPT. P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

- 14h30 Họp về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý cấp đơn vị trực thuộc Trường (bước 2). TP: BTV Đảng ủy, BGH, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Trường. Địa điểm: Phòng họp 1

- 15h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp hệ chính quy năm 2023 đợt 3. TP: Thành viên Hội đồng theo QĐ số 373/QĐ-CĐCT ngày 20/7/2023. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Tư: ngày 04/10/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 Trường Đại Học Tây Đô. Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại Học Tây Đô

Thứ Năm: ngày 05/10/2023

- BGH làm việc tại Trường 

- 08h30 Họp về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý cấp đơn vị trực thuộc Trường (bước 3). TP: BGH, Cô Thủy Tiên - PTPPT. P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

- 09h00 Họp về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý cấp đơn vị trực thuộc Trường (bước 4). TP: Đảng ủy, BGH, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Sáu: ngày 06/10/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển nguồn tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mở”. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Thông tin KH&CN Cần Thơ

- 08h30 Họp công tác chuẩn bị tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Cần Thơ năm 2023. TP: BGH; đại diện lãnh đạo P.QLĐT, đại diện lãnh đạo 05 Khoa: Khoa KT - QT; Khoa Ngoại ngữ; Khoa KTCN - MT; Khoa QT - DL; Khoa CTPL - TC; nhà giáo tham gia hội giảng và nhà giáo hỗ trợ hướng dẫn (nhờ các Khoa mời). Địa điểm: Phòng họp 1

- 14h00 Họp về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý cấp đơn vị trực thuộc Trường (bước 5). TP: BGH, Cô Thủy Tiên -PTPPT. P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

- 14h30 Họp Ban Giám hiệu. TP: TP: BGH, Cô Thủy Tiên - PTPPT. P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Bảy: ngày 07/10/2023

Chủ nhật: ngày 08/10/2023

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.