Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)

Thứ Hai: ngày 23/01/2023

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thứ Ba: ngày 24/01/2023

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thứ Tư: ngày 25/01/2023

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thứ Năm: ngày 26/01/2023

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thứ Sáu: ngày 27/01/2023

- BGH làm việc tại trường

Thứ Bảy: ngày 28/01/2023

Chủ nhật: ngày 29/01/2023

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.