Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)

Thứ Hai: ngày 16/01/2023

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 08h00 Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. TP: PHT Thanh Tâm, Thủy Tiên. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

- 14h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. TP: BTV Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp 2

- 15h00 Họp Đảng ủy Trường. TP: Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Ba: ngày 17/01/2023

- HT Trọng Sơn, PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 08h00 PHT Ngọc Trâm dự Hội nghị tổng kết công tác khuyến học TP.Cần Thơ năm 2022. Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị

- 14h00 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 của Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng. TP: PHT Thanh Tâm, Như Thủy. Địa điểm: Trường ĐH Tây Đô

Thứ Tư: ngày 18/01/2023

- BGH làm việc tại trường

Thứ Năm: ngày 19/01/2023

- BGH làm việc tại trường

Thứ Sáu: ngày 20/01/2023

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thứ Bảy: ngày 21/01/2023

Chủ nhật: ngày 22/01/2023

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.