Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Thứ Hai: ngày 19/12/2022

- HT Trọng Sơn, PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại trường

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Hội thảo Chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Địa điểm: Khách sạn Vạn Phát

- Từ 13h20 thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 đối với khóa 45, 46 theo lịch thi đã thông báo

Thứ Ba: ngày 20/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 08h30 Họp Đảng ủy mở rộng đánh giá TCCS Đảng và Đảng viên. TP: Đảng ủy, BGH, Chi ủy 10 Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp 1

- 14h00 Họp Đảng ủy thực hiện đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022. TP: Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Tư: ngày 21/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 15h00 Họp BCH HKH Trường. TP: PHT Trâm, BCH HKH Trường, chi hội trưởng các chi hội trực thuộc. Hình thức: Trực tuyến

Thứ Năm: ngày 22/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 08h00 Họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý. TP: Đại biểu khách mời, BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Sáu: ngày 23/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 08h30 Họp xét nâng lương thường xuyên quý 1/2023. TP: Theo QĐ số 381/QĐ-CĐCT ngày 29/7/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Phòng họp 1

09h00 Họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2022. TP: Theo QĐ số 704/QĐ-CĐCT ngày 16/12/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Phòng họp 1

- 09h30 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Bảy: ngày 24/12/2022

07h00 Khám sức khỏe sinh viên K47. Địa điểm: Dãy nhà học A1

Chủ nhật: ngày 25/12/2022

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.