Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

Thứ Hai: ngày 02/01/2023

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Thứ Ba: ngày 03/01/2023

- BGH làm việc tại trường

- 06h45 Chào cờ. TP: Toàn thể GVVC nhà trường và SV các lớp có giờ học. Địa điểm: Sân trường

- 08h30 Họp giao ban tháng 01/2023. TP: BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: phòng họp 1

Thứ Tư: ngày 04/01/2023

- BGH làm việc tại trường

- 09h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Năm: ngày 05/01/2023

- BGH làm việc tại trường

- 08h00 Talkshow “Sự phục hồi của ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn sau đại dịch Covid, cơ hội thực tập nghề nghiệp và cơ hội việc làm của sinh viên ngành Tiếng Anh sau tốt nghiệp”. TP: BGH, khách mời, CB-GV khoa NN, SV khoa NN và SV các khoa bạn có quan tâm đến nội dung Talkshow. Địa điểm Giảng đường 1

Thứ Sáu: ngày 06/01/2023

- BGH làm việc tại trường

- 14h00 PHT Thanh Tâm họp lệ Chi bộ Văn phòng. Địa điểm: Phòng họp 2

- 15h30 PHT Thanh Tâm họp đối thoại với BCH Công đoàn quý I năm 2023. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Bảy: ngày 07/01/2023

Chủ nhật: ngày 08/01/2023

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.