Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)

Thứ Hai: ngày 01/01/2024

Nghỉ Tết dương lịch

Thứ Ba: ngày 02/01/2024

- BGH làm việc tại Trường

Thứ Tư: ngày 03/01/2024

- BGH làm việc tại Trường

Thứ Năm ngày 04/01/2024

- BGH làm việc tại Trường

- 08h00 Họp Hội đồng khoa học và các Tiểu ban hội đồng khoa học. Thành phần: Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐCT và 610/QĐ-CĐCT ngày 01/12/2023. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Sáu: ngày 05/01/2024

- BGH làm việc tại Trường

Thứ Bảy: ngày 06/01/2024

- 07h30 Tổ chức hội thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.TP: BGH, BCH Công Đoàn, Công đoàn viên Trường CĐCT, CĐV Trường Mầm non Thực hành. Địa điểm: Sân cầu lông Nhà thi đấu Đa năng cũ.

Chủ nhật: ngày 07/01/2024

- 07h00 Tổ chức khám sức khoẻ cho SV Khóa 48 đợt 3. TP: Phòng khám đa khoa Đồng Xuân, TT LKĐT-TS, Sinh viên Khóa 48 (chưa được khám). Địa điểm: Dãy nhà học A1

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.