Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)

Thứ Haingày 11/12/2023 

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại Trường

- 07h30 PHT Thanh Hoàng dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Hội trường A Bộ CHQS thành phố.

- 15h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp hệ chính quy năm 2023 đợt 4. TP: Thành viên Hội đồng theo QĐ số 373/QĐ-CĐCT ngày 20/7/2023. Địa điểm: Phòng họp 1

- 15h30h Họp Hội đồng Khoa học xét tên đề tài khoa học và Sáng kiến GPCT 2023. TP: Theo QĐ số 609/QĐ-CĐCT ngày 01/12/2023 và QĐ số 610/QĐ-CĐCT ngày 01/12/2023. Địa điểm: Phòng họp 1.

- 16h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo Phòng TC - HC. Địa điểm: Phòng họp 1.

Thứ Bangày 12/12/2023        

- PHT PT Ngọc Trâm làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Hội nghị tập huấn, triển khai văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng năm 2023. Địa điểm: Hội trường A, Công an TPCT.

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Địa điểm: Hội trường Rùa, Trường ĐHCT. (Cả ngày)

- 13h30 PHT Thanh Tâm dự Hội thảo “Đánh giá trình độ công nghệ và khả năng cung ứng thị trường công nghệ”. Địa điểm: Trung tâm học liệu, Đại học Cần Thơ.

Thứ Tư: ngày 13/12/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Địa điểm: Hội trường Rùa, Trường ĐHCT. (Cả ngày)

Thứ Năm: ngày 14/12/2023

- PHT Thanh Tâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại trường

- 08h00 PHT Ngọc Trâm dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa". Địa điểm: Hội trường UBND TP

- 15h00 Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. TP: Thường vụ Đảng ủy, BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Sáungày 15/12/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Hội thảo Khoa học Quốc tế “Sustainable Growth in VietNam &Beyond”. Địa điểm: Hội trường 101/KT, Trường Kinh tế . Khu II Trường Đại học Cần Thơ.

 - 08h00 Họp BBT Website trường. TP: PHT Thanh Hoàng và thành viên BBT theo Kế hoạch 525 ngày 10/10/2023. Địa điểm: Phòng họp 2

- 09h00 Họp về việc đấu giá căn tin Trường. TP: BGH, Thầy  Minh, Thầy Quang (P.QTTH), cô Thu, thầy Trung, cô Hương (P.KHTV) và đơn vị đấu giá. địa điểm: Phòng họp 2

- 15h00 Họp Đảng uỷ Trường. TP: Đảng uỷ viên. Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Bảy: ngày 16/12/2023

- 08h00 Khai mạc Ngày hội Hội nhập và Kết nối năm 2023. TP:  Khách mời, mời Đảng ủy - BGH, Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, BCH Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên và HSSV các trường. Địa điểm: Sân khấu ngoài trời

Chủ nhật: ngày 17/12/2023

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.