Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

Thứ Hai: ngày 25/12/2023

- BGH làm việc tại Trường

Thứ Ba: ngày 26/12/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 08h00 Họp Đảng ủy mở rộng kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân Đảng bộ Trường. TP: Đảng ủy viên, BGH, chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công Đoàn Trường, Bí thư Đoàn Trường. Địa điểm: Phòng họp 1.

Thứ Tư: ngày 27/12/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 15h00 Họp trao đổi về việc tính vượt giờ dạy. TP: BGH, lãnh đạo  P. TCHC, P. QLĐT, đại diện lãnh đạo các Khoa, Chủ tịch Công Đoàn Trường, cô Thu, cô Hương (P.KHTV). Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Năm ngày 28/12/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 08h00 Họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại Đảng ủy Trường. Thành phần: Ban Thường vụ ĐUK, Đảng ủy Trường. Địa điểm: Phòng họp 1.

- 15h00 Họp bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý. TP: Đảng ủy, BGH, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: Phòng họp 1.

Thứ Sáu: ngày 29/12/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 08h30 Họp Ban kiểm kê tài sản năm 2023. TP: PHT Thanh Hoàng và thành viên theo QĐ số 653 ngày 22/12/2023. Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Bảy: ngày 30/12/2023

Chủ nhật: ngày 31/12/2023

- 18h30 PHT Thanh Hoàng dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 01/01/2024). Địa điểm: Sân vận động Cần Thơ

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.