Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

Thứ Haingày 04/12/2023

- 07h30 PHT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm, PHT Thanh Hoàng dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

- 07h30 Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. TP: Toàn thể Đảng viên, viên chức. Địa diểm: Giảng đường 1.

Thứ Bangày 05/12/2023

- BGH làm việc tại Trường.

- 08h30 Họp Giao ban tháng 12/2023. TP: BGH, Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN. Địa điểm: phòng họp 1

Thứ Tư: ngày 06/12/2023

- BGH làm việc tại Trường

Thứ Năm: ngày 07/12/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 15h30 Tập huấn xây dựng định mức kỹ thuật ngành GDMN. TP: PHT Thanh Tâm; GV khoa GDMN; đại diện khoa Ngoại ngữ, Khoa KTCN - MT, Khoa CTPL - thể chất. Địa điểm: Phòng họp 1.

Thứ Sáungày 08/12/2023

- PHT Thanh Tâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 08h00 PHT PT Ngọc Trâm dự Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Địa chỉ: Hội trường UBND TPCT

- 15h30 PHT PT Ngọc Trâm họp lệ Chi bộ Đào tạo. Địa điểm: Thư viện Trường

- 15h00 PHT Thanh Tâm họp lệ Chi bộ Văn phòng. Địa điểm: Phòng họp 1

- 15h00 PHT Thanh Hoàng họp lệ Chi bộ Pháp luật. Địa điểm: Văn phòng khoa CTPL-TC

Thứ Bảy: ngày 09/12/2023

Chủ nhật: ngày 10/12/2023

- 07h00 Tổ chức khám sức khoẻ cho SV Khóa 48 đợt 2. TP: phòng khám đa khoa Đồng Xuân, TT LKĐT-TS, Sinh viên Khóa 48 (chưa được khám). Địa điểm: Dãy nhà học A1

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.