Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)

Thứ Hai: ngày 27/11/2023

- BGH làm việc tại Trường

Thứ Ba: ngày 28/11/2023

PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Hoàng dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

- 15h00 Họp BGH. TP: BGH, Cô Tiên - PTP PT (Phòng TC-HC). Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Tư: ngày 29/11/2023

- BGH làm việc tại Trường

Thứ Năm ngày 30/11/2023

- BGH làm việc tại Trường

 - 08h00 PHT Thanh Hoàng, thầy Minh - Trưởng phòng QTTH, thầy Trung - phòng KHTV nghiệm thu Nhà xe và Nhà vệ sinh A3

Thứ Sáu: ngày 01/12/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 08h00 PHT Thanh Tâm dự Hội nghị Triển khai các quy định mới về thông tin KH&CN và nhiệm vụ về thống kê KH&CN năm 2024. Địa điểm: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

Thứ Bảy: ngày 02/12/2023

- 13h30 PHT PT Ngọc Trâm dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Địa điểm: Hội trường Thành ủy

Chủ nhật: ngày 03/12/2023

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.