Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)

Thứ Haingày 20/11/2023 

- PHT Thanh Tâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 14h00 PHT PT Ngọc Trâm dự Họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (20/11/1982 – 20/11/2023). Địa điểm: Trung tâm DVVL TPCT

Thứ Bangày 21/11/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại Trường

- 08h30 Họp Đảng ủy Trường. TP: Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng họp 2

- 13h30 PHT Thanh Hoàng dự họp triển khai Chương trình Đi bộ "Đồng hành vì người nghèo". Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ

Thứ Tư: ngày 22/11/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Tâm làm việc tại Trường

 - 14h00 PHT Thanh Hoàng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (Khóa XI). Địa điểm: Hội trường Thành ủy

Thứ Năm ngày 23/11/2023

- BGH làm việc tại Trường

- 08h30 Họp về thuyết minh phương án tự chủ. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC, Cô Loan (TP.P.QLĐT), cô Thu - (KTT P.KHTV). Địa điểm: Phòng họp 2

Thứ Sáungày 24/11/2023

- PHT PT Ngọc Trâm, PHT Thanh Hoàng làm việc tại Trường

- 07h30 PHT Thanh Tâm dự Hội thảo về những giải pháp kỹ thuật hỗ trợ phát triển mô hình thành phố thông minh. Địa điểm: Hội trường Trung tâm học liệu - Tầng 4, Trường Đại học Cần Thơ

- 08h30 Họp Ban Chấp hành Hội Khuyến học Trường, TP: PHT PT Ngọc Trâm, BCHHKHT (Chi Hội trưởng các chi hội). Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Bảy: ngày 25/11/2023

Chủ nhật: ngày 26/11/2023

 - 05h20 PHT Thanh Hoàng tham gia Chương trình đi bộ "Đồng hành vì người nghèo". Địa điểm: Công viên sông Hậu.( cùng tham dự: thầy Tài - Khoa CTPLTC, đ/c Nhứt - P.HSSV và 100 SV (đã đăng ký). Lãnh đạo các Khoa, Bí thư Đoàn TN, P. HSSV, Cùng với 20 công đoàn viên đã đăng ký với Liên đoàn Lao động thành phố

Nơi nhận:                                                                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                         (Đã ký)

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Trâm

- Lưu: VT, TCHC.