Đăng nhập

Tải về lịch sinh hoạt tuần: <<Nhấn vào đây>>

 

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU

(Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

Thứ Hai: ngày 05/12/2022

- PHT Thanh Hoàng dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, nhà giáo, người làm công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống và công tác HSSV trong các cơ sở GDNN. Địa điểm: Khách sạn Công đoàn, Vũng Tàu

- 08h00 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. TP: Toàn thể Đảng viên, viên chức nhà Trường. Đại điểm: Giảng đường 1 (BGH dự tại Hội trường Thành ủy)

- 14h00 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. TP: Toàn thể Đảng viên, viên chức nhà Trường. Đại điểm: Giảng đường 1 (BGH dự tại Hội trường Thành ủy)

Thứ Ba: ngày 06/12/2022

- PHT Thanh Hoàng dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, nhà giáo, người làm công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống và công tác HSSV trong các cơ sở GDNN. Địa điểm: Khách sạn Công đoàn, Vũng Tàu

- 08h00 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. TP: Toàn thể Đảng viên, viên chức nhà Trường. Đại điểm: Giảng đường 1 (BGH dự tại Hội trường Thành ủy)

- 14h00 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. TP: Toàn thể Đảng viên, viên chức nhà Trường. Đại điểm: Giảng đường 1 (BGH dự tại Hội trường Thành ủy)

Thứ Tư: ngày 07/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 15h00 Họp tiểu ban Ngoại ngữ - Âm nhạc – Mỹ Thuật. TP: PHT Ngọc Trâm, Phương Thảo, Phương Uyên, Anh Huy, Thành Công. Địa điểm: Phòng làm việc PHT

Thứ Năm: ngày 08/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 08h00 HT Trọng Sơn họp lệ Chi bộ Hành chính. Địa điểm: Phòng họp 3

- 08h30 PHT Thanh Tâm họp lệ Chi bộ Văn phòng. Địa điểm: Phòng họp 1

- 08h30 PHT Thanh Hoàng họp lệ Chi bộ Pháp luật. Địa điểm: Văn phòng khoa CTPL-TC

- 13h30 PHT Ngọc Trâm họp lệ Chi bộ Đào tạo. Địa điểm: Thư viện trường

Thứ Sáu: ngày 09/12/2022

- BGH làm việc tại trường

- 7h30 Họp TB CTPL. TP: PHT Thanh Hoàng, Phương Như, Thành Hiền, Tài, Thuận. Địa điểm: Phòng làm việc PHT

- 09h00 Họp Ban Giám hiệu. TP: BGH, lãnh đạo P.TCHC. Địa điểm: Phòng họp 2

- 15h00 Họp BCH Hội Khuyến học Trường. TP: PHT Ngọc Trâm, BCH Hội Khuyến học Trường và Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học (10 Chi hội). Địa điểm: Phòng họp 1

Thứ Bảy: ngày 10/12/2022

Chủ nhật: ngày 11/12/2022

Nơi nhận:                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, BGH;                                                                                                                                                     (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;

- Đoàn thể, Hội, Website Trường;                                                                                                                   Nguyễn Trọng Sơn

- Lưu: VT, TCHC.